K Hodu Božímu svatodušnímu: Žijeme jen proto, že nás oživuje Duch svatý

(Vallam: Alexandr Kosničev, 2016)

Valaamský monastýr v zimě (Alexandr Kosničev, 2016)

V západním křesťanském kalendariu dnes slavíme jeden ze tří – česky krásně nazývaných Hody Božími – nejdůležitějších svátků v roce. svatodušní.

Sedm týdnů po Kristově Zmrtvýchvstání na jeho apoštoly v Jerusalemě sestoupil a všichni shromáždění obdrželi sílu hlásat Kristovu zvěst. A nejen to: Dostali dary Ducha svatého v takové míře, že oni, původně prostí židovští venkované, byli schopni pojednou uzdravovat těla i duše lidí a napříště hovořit latinsky, řecky i jinými v té době užívanými jazyky!

Trochu se nyní pokusím přiblížit našemu lidskému chápání nelehko sdělitelné tajemství Ducha svatého a celé Boží Trojice:

Kdysi nám v náboženství na sklonku 60. let starý pan kaplan přibližoval tajemství Boží Trojice na příkladu zamrzlého rybníka: Je zde voda, na vodě led a nad ledem mlha. A všechny tři, voda, led i pára, jsou jen jednotlivá skupenství téže materie, tedy vody.

Ikona Nejsvětější Trojice, Andrej Rublev, 1425

Ikona Nejsvětější Trojice, Andrej Rublev, 1425

Duch svatý je v křesťanství jednou ze tří osob Trojjediného Boha. Otec je odvždy, tedy bez počátku. Syn je zrozen z Otce přede všemi věky – a skrze Syna bylo vše stvořeno. A Duch vychází z Otce, aby stvořené tvory oživil.

Duch svatý je tedy tím, kdo je dárcem života. Bez Ducha není života nejen v člověku, ale ani v tom nejmenším zvířeti, ba ani v té nejmenší buňce živočišné či rostlinné!

Tak tři Božské Osoby spolutvoří celý náš svět, celý viditelný i neviditelný vesmír:

Idea, tedy „projekt“ dokonalého Otce jsou tvořeny skrze Slovo (čili Syna – ano, Ježíš Kristus je starými řeckými theology nazýván „Logos“, tedy Slovo), ale současně také skrze oživovatele všeho tvorstva, Ducha sfvatého.

Nepoznatelného a neviditelného Otce můžeme my, Boží tvorové, vidět jen skrze Syna a poznávat jedině skrze Ducha.

Související články na X-P.cz:  Může křesťan odmítnout z náboženských důvodů očkování současnými vakcínami? Může!

A tak se na závěr vrátíme k uvedenému příměru našeho starého pana kaplana:

Stojíme-li na zamrzlém rybníku, pak vodu pod zamrzlou hladinou můžeme tušit jedině skrze led, na němž stojíme. A můžeme to dělat jen proto, že jsme naživu: Oživuje nás totiž vzduch prosycený vodní párou, vznášející se nad rybníkem.

„Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a usídliž se v nás, zbav nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.“

(Každodenní pravoslavná modlitba k Duchu svatému)

Požehnaný † Hod Boží svatodušní přeji.

Leo P. Švančara, psáno o neděli Svatodušní, 23. května A.D. 2021

V kategorii Církev, Články, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 23.5.2021 / článek si přečetlo 620 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky