Ke druhé půli adventu 2021: Radujme se!

Růžová roucha se užívají jen na dvě neděle v celém roce: Na III. adventní a pak již jen na IV. neděli postní před Velikonocemi...

Růžová roucha se užívají jen pouhé dvě neděle v celém roce: Na III. adventní a pak již jen na IV. neděli postní před Velikonocemi…

III. neděle adventní – neděle Gaudete (Radujte se). Jedna z pouhých dvou nedělí v celém církevním roce, kdy katoličtí kněží smějí namísto postních rouch fialových obléknout speciální výjimečná radostná roucha barvy růžové.

„Já jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Prorok Isaiáš. I fariseové se tedy Jana (Křtitele) otázali:
Proč tedy křtíš, nejsi-li Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
Jan odpověděl: Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Jest to ten, jenž po mně přijde, jenž přede mnou jest, jemuž já nejsem hoden rozvázati jeho řemínek u obuvi.“

Tato slova evangelia III. adventní neděle mají pro nás, kteří jsme se narodili a žijeme zde, na Vysočině, zvláštní význam:

Právě když tato slova kněz (1902-1950), s růžovou štolou na krku o III. adventní neděli 11. prosince roku 1949 z kazatelny chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti pronesl, stala se nevysvětlitelná věc. Při těchto slovech evangelia se totiž poprvé v oné dlouhé řadě číhošťských zázraků pohnul kříž na oltáři a následně se pan farář Toufar stal prvním „mučedníkem sv. Kříže“ v dlouhé řadě stovek kněží a řeholníků – i desetitisíců dalších katolických věřících.

„Uprostřed vás stojí ten, kterého vy neznáte!“ Ano, „ten, kterého neznáme“ – a to se netýká jen, jak by mohlo nejdříve člověka napadnout, tehdejších i dnešních atheistů.

Janova slova totiž byla vyřčena jako odpověď fariseům – tedy nikoli nějakým nevěřícím neznabohům, ale mužům od rána do večera se zabývajícími modlitbou, Písmem i theologickým studiem. Kteří přes svá studia a zbožné zanícení sami „neznali“. Jaká to podobnost s betlémskou hvězdou:

Související články na X-P.cz:  Svatou zázračnou vodu může mít každého 18. a 19. ledna doma každý z nás!

I ona, jak víme, zcela unikla pozornosti jerusalémských kněží i vzdělanců. V souvislosti s Mesiášem se totiž po dlouhá staletí čekala nějaká jasná a veliká znamení na nebi – a namísto toho krátce před Kristovým narozením proběhla nenápadná vzácná trojnásobná konjunkce Jupitera a královské stálice, hvězdy zvané Regulus, navíc ve Lvu, což symbolisuje israelský kmen Judův.

Čehož si všimli – a dokázali si to správně vyložit – pouze vzdálení mágové z Východu, učenci, kteří vůbec nepocházeli z Hospodinova lidu. Tedy ti v betlémských jesličkách tak populární „tři králové“.

A stejně tak před 72 roky se tohoto upozornění z Nebe nám, českým a moravským křesťanům, dostalo opět. A to nikoli v katedrálách za hlaholu zvonů, ale v malinké vesničce na Vysočině, kde je navíc geografický střed České republiky. Jak silný vzkaz!

Takže:
Jestliže po přečtení prorockých slov Janova evangelia z číhošťské kazatelny knězem Toufarem došlo k zázračnému rozkývání kříže přímo nad svatostánkem, v němž je v eucharistickém Svatém chlebu přítomen sám Bůh, pak šlo zcela jistě o Boží znamení v logice betlémské hvězdy i slov sv. Jana Křtitele z dnešního nedělního evangelia neděle Gaudete.

O důrazné upozornění nám, věřícím, že něco velmi důležitého nevidíme, protože vidět nechceme. Že jsme v čemsi zaspali v pohodlnosti své zvykové víry, obyčejů, myšlení. Přičemž toto upozornění z Nebes bylo zdůrazněno zběsilým terorem, který trval desítky roků a na který jsme doplatili právě my, členové české a moravské římskokatolické církve.

Proto nespěme!
Dnes, kdy se nám zdánlivá svoboda naší křesťanské víry opět začíná povážlivě kymácet a my, oslepeni masivní propagandou médií, máme snahu Boží znamení a vzkazy buď nehledat vůbec, případně jen tam, kde nikdy být nemohou. A přehlížíme přitom znamení nyní již skoro každodenní – doslova znamení všude „uprostřed nás“ – která by nás naopak důrazně před naším opětovným směřováním na scestí varovat měla.

Související články na X-P.cz:  Výročí smrti mučedníka Josefa Toufara...

A jestliže nás opět znovu čeká protikřesťanský teror? Pak ani tehdy nepropadejme smutku. Mějme na paměti příklady nedávných svatých mučedníků Kristových v naší zemi a s tím i slova proroka Isaiáše z dnešní neděle Gaudete: „Malomyslní, vzmužte se a nebojte se. Hle, Bůh náš přijde – a spasí nás!“.

Leo P.  Švančara, psáno o neděli Gaudete, 12. prosince A.D. 2021

Související články zde na X-P.cz k „Číhošťskému zázraku“:

• Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti…

• 11. prosinec – zvláštní a podivuhodný den…

• Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

• Via Dolorosa

V kategorii Články, Poznámka ke dni, Tridentská mše sv., Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 12.12.2021 / článek si přečetlo 527 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky