K původním katolickým obřadům Oktávu velikonočního…

vzkriseni_brod(Pokyny k Oktávu velikonočnímu – tedy osmi dnům od Hodu Božího až do Provodní neděle, tedy Druhé velikonoční – pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí praktikoval až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Liturgická barva bílá. Možno použití týchž rouch jako na Boží hod. Má-li však kostel větší výběr rouch, dají se druhá nejlepší bílá roucha. Boží hrob je zase prázdný, neosvětluje se a také se ještě neodklízí.

Po celý oktáv Božího hodu velikonočního zůstává oltář stejně ozdoben. Jen se nahradí antipedium a přehoz přes pultík jinými rouchy, ovšem bílými. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 29, 2016

Štítky: ,

K původním katolickým obřadům Hodu Božího velikonočního…

asistence_hod_bozi(Pokyny k Hodu Božímu velikonočnímu pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí sloužil až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

BOŹÍ HOD VELIKONOČNÍ
je největší svátek v roce.

Kostelník připraví nejlepší bílá liturgická roucha. Naprosto čisté alby pro kněze, pro ministranty čisté rochety. Slouží se slavná velká mše sv. s asistencí.

Před mší jest „Vidi aquam“.  Na Boží hod se kropí lid vodou, kterou si kostelník odlil do džbánku při svěcení vody na Bílou sobotu. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 27, 2016

Štítky: ,

Christus resurrexit! Dnes však ne současně Χριστὸς ἀνέστη a ani Христос воскрес

pascha 1

Pravé křesťanské Vzkříšení se letos bude slavit v noci na neděli 1. května…

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Ano, vstal. A spolu s ním vstaneme z mrtvých i my.

To vše je pravda známá dva tisíce let a jde o jádro, o pravou podstatu křesťanské zvěsti.
Kdyby nic jiného nezbylo, kdyby se všechny knihy, theologická pojednání, ba i celé Pismo svaté ztratily, tak zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, v sobě obsahuje celé křesťanství. A to beze zbytku!

Bohužel jásavá radost této zvěsti, byť ji slavíme radostně každičkou neděli v roce (v ruštině neděle – na rozdíl od jiných jazyků – nese jméno Vzkříšení, což dokonce nebyli schopni za 80 let teroru odstranit ani tamní bolševici!) je pro nás, západní křesťany, poněkud zkalena.

Je zkalena tím, že stejně radostně, jak vyslovuji slova Christus resurrexit, nemohu dnes – s rok co rok sílící bolestí v duši – bohužel také zajásat Χριστὸς ἀνέστη a ani Христос воскрес! Pokračování…

Z kategorie Články, Historie, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Březen 27, 2016

K původním katolickým obřadům Bílé soboty…

BÍLÁ SOBOTA

krisus_podsveti

Vzkřířený Kristus vyvádí duše z podsvětí

(Pokyny k obřadům Bílé soboty pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí konaly až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

Klekání se ráno nezvoní, nýbrž dává se znamení řehtačkami a klapačkami. Hlavní oltář se pokryje třemi plátny, jak jest předepsáno pro mši sv. Kostelník použije těch pláten, která byla sňata na Zelený čtvrtek. Na oltář se dá šest svící. Na evangelní straně vedle oltáře se postaví velký svícen s velikonoční svící – paškálem, zatím bez zrn. Na oltářní stupně se připraví zvonky. Do věčné lampy se nalije olej, ale věčná lampa se nezapálí. V presbytáři se postaví vysoký pult a položí se naň misál. Také na oltář se dá pultík. Zavěsí se fialové antipendium. Na oltář se nedávají květiny. Na kredenční stolek se postaví dva svícny se svícemi a připraví se tam fialový ornát a manipul. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv., Velikonoce

Zaslal/a leo on Březen 26, 2016

Štítky: , ,

Velký pátek

velkypatekNeklesejme na mysli, i když to není v těchto chvílích, kdy se mění svět a kdy to, co pevně platilo po tisíciletí, se pojednou obrací v prach, vůbec jednoduché.

Mějme na paměti při četbě novin, sledování zpráv i v oprávněném zděšení nad nynějším děním v církvi, že Bůh ve skutečnosti používá cesty, jejichž pravého smyslu my v okamžiku beznaděje a zoufalství nedohlédneme.

Když před dvěma tisíci lety na Velký pátek umíral Boží Syn na Golgotě, umíral na kříži. Na potupném a lidmi opovrhovaném popravčím nástroji, vyhrazeném toliko těm nejtěžším zločincům. Pokračování…

Z kategorie Články, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Březen 25, 2016

K původním katolickým obřadům Velkého Pátku…

VELKÝ PÁTEK

(Pokyny k velkopátečním obřadům pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí konaly až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)
bozi_hrobJe to den největšího smutku věřícího lidu, neboť Kristus Pán skonal na kříži přehořkou smrtí. Ráno se nezvoní klekání, nýbrž klepe se klapačkami nebo řehtá řehtačkami. Hlavní oltář zůstane obnažen, nezavěšuje se na něj antipendium. Na oltář se postaví šest svící ze surového vosku. Oltářní kříž je zakryt fialovou nebo černou rouškou. Na oltářní stůl (mensu) se postaví ještě jeden kříž zahalený fialovou nebo černou rouškou a opře se o svatostánek. Oltářní stupně se nepokrývají kobercem, ale rozloží se tam tolik polštářků, kolik bude u oltáře kněží. Bude-li asistence, postaví kostelník do presbytáře vysoký pultík. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv., Velikonoce

Zaslal/a leo on Březen 25, 2016

Štítky: , ,

Zelený čtvrtek

zeleny_ctvrtek_benedik

Papež Benedikt XVI. se modlí u Božího Hrobu (2008)

Právě dnes, na Zelený čtvrtek, si připomínáme založení Církve Kristovy. Církve, v níž i my jsme byli pokřtěni a stali jsme se tak její neoddělitelnou součástí.

Mnozí z nás – katolíků – však má v poslední době rozporuplné pocity z postojů, činů a oficiálních vyhlášení našich papežů, patriarchů, biskupů i kněží.

Jsme ještě v Církvi? Sešli jsme z cesty v dobré víře či v přílišné horlivosti my sami?

A nebo z cesty schází římská církev a my – spolu s nepatrným počtem dalších – nějakým nevysvětlitelným zázrakem v Církvi zůstáváme?

A nebo je vše ještě jinak… ? Pokračování…

Z kategorie Články, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Březen 24, 2016

Květná neděle

kvetna_kocickyTo zajisté smýšlení mějte v sobě, které bylo i v Kristu Ježíši, jenž jsa ve způsobě Boží, nepokládal toho za věc uloupenou, že jest Rovný Bohu, nýbrž sebe sama zmařil přijav způsobu služebníka tím, že se podobným stal lidem a ve vnějším zjevu byl shledán jako člověk.
Ponížil sebe sama stav se poslušným až k smrti, a to k smrti kříže. Proto také Bůh povýšil ho a dal mu jméno, kteréž jest nade všecko jméno, (zde se pokleká) aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno…

Tato slova svatého apoštola Pavla (Filipanům 2,5-11), která dnes na Květnou neděli zní v tradičních katolických chrámech a kaplích, nám mimo jiné objasňují, jak si máme počínat ve snaze o „nápravu“ světa i svou vlastní. Pokračování…

Z kategorie Články, Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Březen 20, 2016