Tornádo červen 2021: Kdo jsou podnebeští démoni? A kdo jejich lidští sluhové?

Již ve starozákonní knize Jobově rovněž čteme o padlých andělech, jak bloudí v podnebeském prostoru a bleskurychle se zde přemisťují sem a tam, hnáni vlastní trýzní svého odloučení od Boha a současně hlubokou nenávistí k lidskému rodu! (fotografie tornáda na Hodonínsku: Lukáš Valian, 24. června 2021)

Již ve starozákonní knize Jobově rovněž čteme o padlých andělech, jak bloudí v podnebeském prostoru a bleskurychle se zde přemisťují sem a tam, hnáni vlastní trýzní svého odloučení od Boha a současně hlubokou nenávistí k lidskému rodu!
(Fotografie tornáda na Hodonínsku: Lukáš Valian, 24. června 2021)

„Prostranství mezi nebem a zemí, celá viditelná lazurová propast, vzduch i nebesa, slouží za příbytek padlým andělům, svrženým z Nebes“, říká svatý Ignác Brjančaninov. Rozvíjí tak důležité novozákonní sdělení přímo od svatého apoštola Pavla, který démony nazývá „podnebeskými duchy zlosti“ a jejich vůdce „…knížetem zlé moci v povětří“.

(Pavlův List Efezským: 2,2 a 6,12)

Toto jsou celkem důležité informace, které moderní člověk ovšem už dávno zapomněl, případně je toliko s úsměškem označí za „překonané bájesloví“.

Vždyť pohled na azurové nebe je tak nádherný – zde by měli sídlit ti zlí běsové?

Nu, ale ano. Zprávy ze Starého i Nového zákona tomu totiž nasvědčují. Již ve starozákonní knize Jobově rovněž čteme o padlých andělech, jak bloudí v podnebeském prostoru a bleskurychle se zde přemisťují sem a tam, hnáni vlastní trýzní svého odloučení od Boha a současně hlubokou nenávistí k lidskému rodu! (viz Job 1,7)

Démoni, jejich knížata a hierarchie…

Po pádu zlých duchů z Nebe v ony podnebeské prostory (Ef 2, 2) se svět nebeských obyvatel stal pro ně nedostupným – proto ta nenávist k Nebi i k člověku, kterému, přes jeho hříchy, šance vstoupit do Nebe nadále zůstala.

Nespočetné zástupy těchto podnebeských běsů-démonů, jsou řízeny a organisovány vyššími řády padlými andělů, kteří sami podléhají přímo nejvyššímu padlému cherubínovi. Satanovi.

Satan sám je nicméně svázán (dočasně!) z vůle Boží hluboko v podsvětí mezi dvěma příchody Krista:

„… na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, …“ (Zj 20, 3). Ovšem před druhým příchodem Pána „… bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa …“ (Zj 20, 7).

Kde je ono místo? Ono podsvětí, tedy peklo?

Související články na X-P.cz:  Možné vysvětlení požáru chrámu v Gutech?

Americký pravoslavný asketa Serafim Rose tvrdí, že jde o místo mimo souřadnice našeho časově prostorového systému, tedy místo, které je současně vedle nás a současně nekonečně vzdáleno. S naším světem má ovšem satan nepřetržitý kontakt skrze svá „knížata“, tedy padlé anděly vyšších řádů, kteří řídí běsy-démony, a to jak na zemi tak v pod-Nebeském prostoru.

Co vyplývá ze spolupráce některých lidí s démony pro životní prostředí a klima?

A nyní jsme na rozcestí našeho přemítání.

Doposud jsme vycházeli výhradně ze zpráv, které máme z Písma či od svatých theologů. Tudíž se teď pustíme čistě do hypotetického přemýšlení nad souvislostmi mezi podnebesím řízeným běsy a naším, lidským světem.

Víme, že v každé žijící generaci existuje část lidí, kteří umí vejít do kontaktu s běsy (tedy s padlými anděly) a také s nimi v kontaktu jsou. Nebudu to zde nazývat „lóžemi“ či čímkoli podobným, i když o rozhodně o podobnost nijak náhodnou nejde. Skupiny jedinců, kteří jsou ve styku s démony existují – celá historie nám to dokazuje a je jedno, jak toto počínání budeme nazývat.

A co víme bezpečně rovněž, je fakt, že se jisté skupiny lidí se pokoušejí opakovaně „poroučet větru a dešti“. Ať to již byli staří egyptští kněží, středověcí mágové či dnes klimatoinženýři a „ekologové“, vždy ve službách multimiliardářů a jimi řízených vlád. A nebo v posledním století vědci z nejrůznějších totalitních protikřesťanských režimů.

Toto poroučení se velmi často halí do lidumilného hávu: „Planeta se otepluje… hrozí zaplavení částí celých kontinentů… hrozí nám nedostatek vody…“. To slýcháme v posledních létech dnes a denně – dnes nejen z úst bezvěreckých vědců, ale dokonce i z úst samotných křesťanských biskupů.

Oficiální zdroje o pokusech změnit podnebeské klima planety…

A tak jen nevěřícně zíráme na oficiálně prosakující zprávy o velmi vážně míněných snahách „přitlumit“ sluneční záření – jednou kysličníkem siřičitým (český zdroj v týdeníku Ekonom), podruhé uhličitanem vápenatým.

Související články na X-P.cz:  11. prosinec - zvláštní a podivuhodný den...

To nejsou nějaké hoaxy vyděšených strašpytlů – to jsou smrtelně vážně míněné seriosní projekty, z nichž ten poslední, určený k „stmívání slunce“ pomocí uhličitanu vápenatého rozprašovaného ve velkých výškách do atmosféry, je již od jara roku 2021 v plném běhu praktického pokusu. A není bez zajímavosti, že tento probíhající pokus inicioval a financuje americký magnát, zabývající se od software přes „zázračné“ vakciny kde čím, Bill Gates (viz více o tomto právě probíhajícím pokusu ovlivňovat počasí nad Evropou na prestižním americkém týdeníku Forbes).

Přičemž to hlavní, co za tím vším může být, je viditelné pouze těm, kdo znají příběh a osud padlých andělů, tedy běsů a démonů. Jestliže totiž běsové ovládají plně podnebeský prostor, pak ten, kdo pracuje na „řízení“ počasí, nutně ví, s čím si zahrává. A tak si patrně zahrává zcela vědomě. A co víc: Možná dokonce z vůle satanovy, padlého cheruba, jenž toto „zahrávání“ vědců s klimatem ze svého spoutání v podsvětí přímo cíleně řídí!

Proti „rozmarům“ počasí, tornádům, záplavám či bouřím, se totiž zdánlivě nelze bránit. Lze tak skrze ně šířit mezi lidmi obavy, hrůzu a beznaděj. Stejně jako skrze onu „pandemii“, tak podivuhodně provázející náhlé klimatické běsnění politických i vědeckých špiček lidstva v posledních letech.

Protože co je tou hlavní zbraní démonů v jejich boji s námi? Nu, přece lidský strach!

Jak se proti katastrofám vyvolaným démony a jejich lidskými sluhy vlastně ubránit?

Tornádem nedotčená socha sv. Jana Nepomuckého v Hruškách (foto: Jiří Nováček)

Tornádem nedotčená socha sv. Jana Nepomuckého v Hruškách (foto: Jiří Nováček)

Takže na samý závěr, jako radu proti běsy vyvolávanému strachu z pandemií a přírodních katastrof. Tedy z důsledků počínání démonů a jim oddaných jedinců.

Prohlédněme si nyní jednu fotografii mého vzácného  přítele a kolegy novináře Jirky Nováčka z Hrušek zasažených tornádem na Jižní Moravě 24. června 2021:

Související články na X-P.cz:  Konspirace a počasí? Kdepak: V červnu probíhaly oficiální experimenty s atmosférou nad Švédskem!

Jediným domem v Hruškách, kousek od kostela (který mimochodem přišel o půl chrámové věže), jenž zůstal prakticky uchráněn zběsilého živlu, stojí před sochou svatého Jana Nepomuckého. Která sama, jak vidíme, nedoznala nejmenšího poškození!

Ochrana proti podnebeským běsům a jejich lidským spojencům je tedy nasnadě:

Modlitba a svatá jména! A také obrazy i sochy světců, zejména těch – jako byl svatý Jan Nepomucký – kteří byli lidskými přisluhovači běsů krutě umučeni pro pevnost své víry v Krista. Pak se mohou démoni přetrhnout, – jejich lidští „apoštolové“ uplatit – leč nebude jim to přes pevnou naši ochranu Nebes nic platné.

Žádná bouře, žádné tornádo, žádná povodeň – a už vůbec ne nějaký virus – nám pak ublížit nemohou!

Leo P. Švančara, psáno v sobotu po neděli čtvrté po Svatém Duchu, 26. 6. A.D. 2021

V kategorii Články, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 26.6.2021 / článek si přečetlo 1 765 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky

Předchozí: