Síla se zdokonaluje v slabosti

utrpeni

Vasilij Maximovič Maximov: Utrpení (1881)

„A abych pro nesmírnost zjevení se nevyvyšoval, byl mi dán osten pro tělo mé, anděl to satanův, aby mě poličkoval. Proto jsem prosil třikráte Pána, aby odstoupil ode mne. Ale řekl mi : Postačí ti moje milost, neboť síla se zdokonaluje v slabosti. Budu se tedy rád chlubiti svými slabostmi, aby síla Kristova ve mně přebývala“ (2. List Korintským, epištola na dnešní 1. neděli po Devítníku, neděli „Sexagesima“)

Máme často sklony vidět v pravém křesťanském životě jen askesi, utrpení či neustálé odepírání čehokoli příjemného. Možná i pod vlivem příkladů zástupů falešných asketů vrhajících se do trní, aby tak „odčinili“ světské radosti.

Jenže ono to vše je jinak! Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Leden 31, 2016

Svěcení vody na Theofanii 6. (19.) ledna

   Z řádu Velkého svěcení vody na svátek Bohozjevení 6 .1. iuliánského kalendáře (gregoriánského 19.1.):

Kněz třikrát žehná rozžatými svícemi vodu na způsob kříže, svíce ponořuje do vody a hlasitě říká:

BohozjeveniobrazVeliký jsi, Hospodine, a podivuhodná jsou tvá díla a žádné slovo není schopno opěvovat tvé zázraky. 3x.

Vždyť ty jsi svým rozhodnutím vše přivedl od nebytí k bytí, tvou mocí se udržuje tvorstvo a svým zámyslem jsi učinil svět. Ty jsi ze čtyř věcí učinil tvorstvo a čtyřmi obdobími jsi ověnčil rok. Před tebou se třese vše myslící, tebe opěvuje slunce, tebe oslavuje luna, tobě se klaní hvězdy, tebe poslouchá světlo, před tebou se chvějí propasti, tobě slouží prameny. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Leden 19, 2016

Víno k radosti pozemské – i k radosti věčné

grog_vinoTřetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“

Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.

Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.

Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté opijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“

Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

(Evangelium 2. neděle po Zjevení Páně – Jan 2, 1-11)

 

Dnešní evangelium o známém zázraku v Káni je jednou z mnoha evangelijních zpráv o zvláštním významu, který Bůh přisuzuje vínu.

Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Leden 17, 2016

Křesťany nelze pro hlásání pravd Víry stíhat – tedy zatím!

veronika_divkyStátní moc začíná opět, jak jsme byli – ještě moje generace – denně zvyklí před listopadem 1989, nasazovat na smýšlení občanů paragrafy. Paragrafy, které mohou ty „nesprávně“ uvažující lidi dostat za mříže za zločinné jednání, jehož se dopustí každý, kdo verbálně nesouhlasí s ideologií, která je nám v posledních letech vnucována.

Zkrátka, šrouby se opět utahují…

§ 356: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Trochu si tento paragraf, který státní moc nyní nasazuje plošně proti svobodě slova (mj. případ docenta Konvičky) – a zcela jistě proto, aby pokud možno všem ostatním „zavřela ústa“ – rozebereme z hlediska logiky: Pokračování…

Z kategorie Glosy

Zaslal/a leo on Leden 15, 2016

Rodina: Bohem požehnané věčné pouto mezi generacemi

krest_pr

Při křtu svatém jsou dětem přidělování na celý jejich život Andělé strážní, kteří tajemně, nicméně často velmi prokazatelně, pomáhají rodičům při výchově jejich potomků, když od nich odvracejí, někdy až zázračně, nejrůznější nebezpečí duchovní i fyzická…

Introitus:
Exspltat gáudio pater Justi gáudeat Pater tuus et Mater tua, et exsúltet quæ génuit te.
(Nechť radostí jásá otec Spravedlivého; nechť raduje se Otec tvůj a Matka tvá a jásá, kteráž tě porodila. – Přísl. 23, 24, 25)

Zajímavý introitus má dnešní bohoslužba svátku Svaté Rodiny (tento svátek dle tradičního katolického kalendaria připadá na 1. neděli po Zjevení Páně). Nechť raduje se otec i matka spravedlivého!

Tento biblický verš se nevztahuje, jak bychom mohli na první pohled logicky a správně předpokládat, pouze a výhradně ke Spasiteli a Jeho Svaté Rodině.

Vztahuje se totiž k rodině – obecně a universálně – k vazbám mezi jejími členy bez ohledu na propast generací, vztahuje se ke každému z nás. Jasně totiž evokuje, že činy potomků nějak ovlivňují i stav rodičů (a naopak), ať jsou živi, či již na věčnosti. A stejně tak i existuje trvalé pouto mezi prarodiči a počínání jejich vnuků… Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Leden 10, 2016

Pohyblivé svátky v roce 2016

kaple_svetloJako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se nyní v těchto dnech ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Protože nám prastará tradice přikazuje v tento den, o svátku Zjevení Páně, oznámit křesťanskému lidu všechny svátky v tomto roce, jejichž datum je pohyblivé, činíme tak. Pokračování…

Z kategorie Články, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Leden 6, 2016

Večer Tříkrálový…

theoJe předvečer svátku Zjevení Páně, večer tříkrálový…

Nadchází svátek – lidově – na katolickém západě zvaný Tříkrálový, na pravoslavném východě nese, ovšem o 13 dnů později, název Bohozjevení (Theofanie).

Na východě se 6. ledna připomíná křest Pána Ježíše v Jordánu, na západě stejně tak, jenže k tomu přistupuje svátek mudrců z východu, kteří – ač pohané – jediní byli schopni rozpoznat betlémskouhvězdu a díky ní putovali k narozenému Spasiteli až do vzdáleného Betléma. (Svátek mudrců, „tří králů“, se na východě, v pravoslaví, připomíná však již se slavností Narození Páně.) Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Leden 5, 2016

Ve Jménu Ježíše buďme uzdraveni!

turinske

Tvář Pána Ježíše na turinském plátnu.

(Filip 2, 10–11) Ve jménu Ježíšově nechť pokleká veškeré koleno, nebešťanů, pozemšťanů i pekelníků; a každý jazyk nechť vyznává, že Pán Ježíš Kristus v slávě jest Boha Otce.

(Introitus dnešní neděle, tedy svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš, dle tradičního katolického kalendaria)

Zajímavá věta z druhého listu svatého Pavla Filipanům dnes otevírá bohoslužbu.

Jakoby bičem šlehla tato apoštolova slova přímo do jádra našich srdcí, zanesených po léta usazovanými pavučinami strachů. Strachů z budoucnosti, z vlastních vin, z toho, co přijde zítra, pozítří… Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Leden 3, 2016

Další rok nám Bohem darovaný pro naše posvěcení…

ikona_bohorodiceDnes, kdy slavností Matky Boží a současně svátkem Obřezání Páně počíná se nový občanský rok, je třeba si připomenout tolik opomíjenou věc, věc, na kterou nemyslíme, zapomínáme na ni, vytěsňujeme ji z myslí.
A sice, že každý den, měsíc, každý rok navíc k tomu, co jsme prožili dosud, jsou nám Bohem dopřány z Jeho nekonečné lásky a milosti. Jako přesčas, jako bonus…
A to proto, aby tyto hodiny, dny, roky, byly užitečny k našemu posvěcení, k naší přípravě na věčnost, v níž bychom bez náležité pozemské přípravy a pravého „vzdělání duše“ byli  vlastně navěky nešťastni.
A tak více, než kdy jindy, je dobré se dnes ponořit i do pamětí generací ještě našich dědečků – dnes již dlících na oné věčnosti – kteří důvěrně znali od dětství cyklus života i jeho neměnný řád. A věděli, že jak člověk žije, tak umírá – a tak se i rodí v Kristu pro blaženou věčnost.
Díky Bohu za každý další rok, v němž se těmto – donedávna normálním – postojům dokážeme my, generace vášní, světa a hluku, opět o krůček přiblížit:
 

Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Leden 1, 2016