Homeopatický e-shop XIV. svatých Pomocníků

14 svČtrnáct svatých pomocníků je 14 světců, jejichž uctívání je ve většině případů společné jak v západní (latinské), tak ve východní (orthodoxní) církvi. Jde o světce a světice, jejichž vzývání je záhodno v každé nemoci, chorobě, úzkosti či strachu. Většina z těchto 14 světců a světic jsou pomocníky především v mnoha zázračných uzdraveních z těžkých i akutních chorob. Současná katholická společný svátek těchto svatých nezná, nicméně tridentský tradiční liturgický kalendář jejich společný svátek slaví 8. srpna.

Náš homeopatický eshop, zasvěcený XIV. svatým Pomocníkům, nabízí veškerá existující homeopatika i homeopatické směsi. Zakoupit je můžete na jeho stránkách velmi jednoduše a rychle.

Rovněž litanie k těmto světcům se dochovala pouze v nejstarších kancionálech – dnes byla již dávno vypuštěna.

Přehled Čtrnácti svatých pomocníků:

Sv. Achác, ( Acacius), je první v abecedním pořadí a podle jedněch autorů jde o biskupa (kterého martyrologium neuvádí), podle druhých, snad správnějších, jde o vojína a mučedníka v Byzantii, ze stol. IV. a památkou 8.5.; býval vzýván ve smrtelných úzkostech. (Snad je daleko vhodnější obracet se na sv. Josefa a Pannu Marii.)

Sv. Barbora, panna a muč. století nejisté, připomínka 4. 12. – patronka vězněných a umírajících, bývala u ní vyprošována svátost nemocných.

Sv. Blažej, biskup a mučedník (+ asi r. 320), slaven nezávaznou památkou 3. 2. – považován za přímluvce sužovaných strachem a úzkostí, zejména v souvislosti se sv. zpovědí, vzýván při bolestech v krku.

Sv. Cyriak, patřící mezi šest druhů ze stol. IV. připomínaných 8.8. – byl označen jako pomocník při posedlosti a vzýván při pokušení.

Sv. Dionýsius pařížský, (Diviš), biskup a muč. ze stol. III. a s nezávaznou památkou 9.10. – označován za pomocníka při nesprávném myšlení, vzýván byl i při neklidném svědomí.

Sv. Erasmus, biskup, (+ asi r. 303), připomínka 2.6.- pomocníkem při přemíře emocí a vzýván při tělesných bolestech.

Sv. Eustach (Dobromír) muč. století nejisté, připomínka 20.9. – byl označován za rádce v mezilidských vztazích a vzýván při velkých životních souženích.

Sv. Jiljí, opat, poust. ze stol. VI./VII. a s připomínkou v kalendáři 1.9. – jako pomocník byl vzýván při manželské neplodnosti a při rakovině, rovněž se k němu obracelo v pokušeních a byl vzýván z důvodu falešného studu při sv. zpovědi.

Sv. Jiří, muč. ze stol. IV. a s nezávaznou památkou v našem kalendáři 24.4.– vzýván jako osvoboditel od zla (symbolizovaného drakem), zejména i při pochybnostech ve víře.

Sv. Kateřina Alexandrijská, století nejisté, připomínka 25.11. – označena za léčitelku ztroskotaných životních plánů a pomocnice vymáhající hříšníkům pravé pokání .

Sv. Kryštof, mučedník, století nejisté, s připomínkou 25.7.– průvodce na cestách, pomocník v pokušeních a byl vzýván i proti moru a hladu.

Sv. Markéta, (Marina, Margareta) z Antiochie, století nejisté, připomínka 20.7. – byla vzývána jako přímluvkyně za rodičky a pomocnice v porodních bolestech.

Sv. Pantaleon z Nikomed., lékař a muč. (+ asi r. 305), připomínka 27.7. – pomocník vyprahlých a vyčerpaných.

Sv. Vít, muč. století nejisté, nezávazná památka 15.6. –označován byl za dárce nové životní energie a vzýván jako patron a vůdce mládeže.

 

Litanie ku Čtrnácti svatým pomocníkům (8. srpen)

(V ozdobném provedení ve formátu pdf si můžete k vytisknutí na formát A5 stáhnout celou litanii zde)

 In nomine Patris… • Deus tu conversus, et vivificabis nos, et plebs Tua laetabitur in Te •

Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se

Pane, smiluj se

Kriste, uslyš nás

Kriste, vyslyš nás

 

Otče s nebes Bože

– smiluj se nad námi.

Synu, vykupiteli světa Bože

Duše Svatý Bože

Svatá Trojice, jeden Bože

 

Svatá Boží Rodičko,

– oroduj za nás!

Svatá Panno Panen

Matko Kristova, útěcho trpících

Svatý Michaeli

Svatý Gabrieli

Svatý Rafaeli

Všichni svatí Andělé a Archandělé

Všichni svatí blahoslavených Duchů řádové

Svatý Josefe, pomocníku ve všech souženích a starostech

Svatý Jiří, mučedníku Kristův a záštito němé tváře

Svatý Blažeji, biskupe a patrone chudých

Svatý Erasme, ochránce utiskovaných a nemocných

Svatý Pantaleone, zázračný přímluvce k uzdravení

Svatý Víte, ochránce čistoty a zdravé mysli

Svatý Kryštofe, na cestách a ve všech nebezpečích

Svatý Diviši, zrcadlo víry a naděje

Svatý Kyriaku, ve všech pokušeních

Svatý Akátie, vojíne víry

Svatý Eustachu, v soužení a trápení

Svatá Barboro, v horečkách a nemoci

Svatý Jiljí, ochránce invalidův a patrone zpovědi svaté

Svatá Markéto, ochránkyně rodiček a víry pravé

Svatá Kateřino, v hodině smrti

Všichni svatí a světice Boží

 

Ode všeho zlého

– vysvoboď nás Pane

Ode všeho hříchu

Od ďáblových úkladů

Od hněvu, nenávisti a zlé vůle

Od pokušení a nástrah

Ode všech neštěstí a procesů

Od strachu a úzkosti

Z každého boje a zápasu

Od útoků světa a nepřátel

Ode všech nemocí

Od ohrožení rodiny

Od ztrát majetku

Od škod z vody a ohně

Od ztráty dobré pověsti

Od hladu, nouze a války

Od náhlé smrti

Od smrti věčné

Svým svatým vtělením

Svou smrtí a Vzkříšením

Sesláním Ducha Svatého

 

V den soudný, my hříšníci,

– prosíme tě vyslyš nás

Abys nás na svém hrozném soudu ušetřil

Abys svatou řídil a zachoval

Abys nás ve svaté službě své posilnil a zachoval

Abys všem našim dobrodincům věčnými statky odplatil

Abys nám naši práci požehnal, její plody rozmnožil a dále uchoval

Abys nám na přímluvu Čtrnácti svatých pomocníků uzdravení dal

Abys všem našim zemřelým odpočinutí věčné ve Tvé slávě dáti ráčil

Ježíši Kriste, Synu Boha živého

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

– smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

 

Kriste uslyš nás

Kriste vyslyš nás

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi věnoval mimořádné milosti a dary svým svatým služebníkům Jiřímu, Barboře, Blažeji, Kateřině, Kryštofovi, Kyriaku, Diviši, Erasmu, Eustachovi, Jiljí, Akatiovi, Markétě, Vítu a Pantaleonovi, vyslyš milostivě prosby všech, kdo se odvolávají na tvoje nezměrné milosrdenství.

Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich odvahu v překonávání všech pokušení a chraň nás na jejich přímluvu ode všech nebezpečí pro duši, mysl i tělo, abychom mohli sloužiti Tobě ve zdraví těla a v čistotě srdce. Skrze Krista našeho Pána. Amen

 

Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis (3x) • Pater noster… • Ave Maria… • †  

Pozn: Jazykově mírně upraveno – chorální notaci přepsanou do běžné notace případným zájemcům zašlu – stačí mne kontaktovat

V kategorii

Tento příspěvek zaslal/a leo on 21.10.2015

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.