Co je Církev Kristova? A kdo jsou křesťané?

je zařízení moudře instalované samotným Bohem. Zařízení, které můžeme přirovnat k zábradlí na horské cestě: Pomáhá nám nespadnout do propasti při naší cestě k Nebesům.

Mnozí z přátel a známých propadají v posledním roce malomyslnosti nad tím, kam se řítí křesťanské církve. Většina z nich totiž velmi zbaběle spolupracuje s mocichtivými politiky a vědci na zavádění bio-totality tak, že nechávají zavírat před věřícími chrámy živého Boha. Část z nich z obavy před státními represemi, ale část dokonce snad tomu i sama věří?

Proto jsem se rozhodl opět nějak – a doufám, že nějak srozumitelně – uklidnit naše obavy či deprese z tohoto vývoje.

Co je Církev Kristova? A kdo je vlastně jejím „členem“?

Sám Bůh nám to vysvětluje celkem srozumitelně a polopaticky, například v evangeliu svatého Jana: „Moje ovce slyší můj hlas – já je znám a ony jdou za mnou.“ (Jan 10,27). A přitom Pán Ježíš zde v tomto evangeliu o větu dříve říká, že kdo tento Boží hlas neslyší, k Jeho ovcím nepatří…

Takže slyšíme Jeho hlas? Ano? Nu, pak jsme tedy „členy“ Církve Kristovy, tedy křesťané! A tuto Církev tvoříme my, kdo se snažíme slyšet Jeho hlas. A máme skrze Jeho Církev k neustálé pomoci nekonečnou sílu Ducha svatého:

Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů; křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A já budu s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ (Matouš 28,18-20)

Čili vidíme, že Kristovu Církev tvoří lidé, kteří se jednak snaží slyšet Boží hlas a současně na znamení toho přijali z rukou jiných křesťanů křest. Nic více!

Související články na X-P.cz:  Nezoufejme nad stavem církve. Neboť církev není často totéž, co Církev!

Zde se nyní možná někteří zarazíte, že tu hlásám nějaké hereze dnes tak moderních „multináboženství“, které se spojením všech vyznání a náboženství snaží vyrobit jakéhosi „duchovního kočkopsa“.

Ale není tomu tak! Opět se podívejme, co nám k tomu říká Pán Ježíš:

„Pravím vám, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich!“ (Matouš 18,19-20)

Takže vidíme, že Církev není JEN konfese, římskokatolická, pravoslavná nebo protestantská. Církev tvoří lidé, kteří slyší Boží hlas, kteří ve Jménu Kristově křtí – a sami se pokřtít nechali – a kteří v Jeho jménu prosí za sebe i za druhé. A kteří v Jeho jménu činí zázraky, vymítají Zlo, a svědčí ostatním o Ježíši Kristu, synu Boha živého! Bez ohledu na to, zda patří do farnosti té či oné, k tomu či onomu sboru.

Jestliže jsme začali přirovnáním Církve k zábradlí na horské stezce, pak s tím také skončíme:

Je zcela lhostejné, jakou barvou je toto zábradlí natřeno. Důležité přece je, aby bylo natolik pevné, abychom na cestě do Nebe nespadli do propasti!

K tomuto tématu doporučuji zájemcům i další související zdejší články:

• O Církvi, jejímiž členy jsme vlastně současně my všichni, ať již pravoslavní, katolíci nebo ostatní v Pravdě věřící křesťané. O takzvané Církvi sv. Jana: Církev Janova I. a  Církev Janova II.

• O tom, zda být křesťanem znamená být také současně řádným členem nějaké farnosti? Kdo není proti nám, je s námi – a kdo není se mnou, je proti mně!

• O tom, že křest je tou jedinou svátostí (tajinou), o které máme stoprocentní jistotu, že pochází přímo předáváním od jednoho křesťana ke druhému nepřetržitě až od samotného Vtěleného Boha: Nezoufejme nad stavem církve. Neboť církev není často totéž, co Církev!

Požehnanou † neděli přeji!

Související články na X-P.cz:  Čeho se nejvíce bojíš, to tě také zcela jistě potká. Ale také naopak!

Leo P. Švančara, psáno o neděli Zmrtvýchvstání Páně (dle pravoslavného počítání Velikonoc), 2. května A. D. 2021

V kategorii Církev, Články, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 2.5.2021 / článek si přečetlo 456 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky