Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Kristus král

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Dnes slavíme v původním katolickém kalendariu (platném do „reformy“ Pavla VI. v roce 1969) svátek Krista Krále. Ten byl stanoven na vždy na poslední neděli v říjnu…

Zavedením tohoto svátku reagoval Pius XI. v roce 1925 na hrozivé zhroucení křesťanských monarchií po první světové válce. tehdy chtěl tímto novým velkým svátkem upozornit na skutečnost, že světská není možná bez Boha a Jeho řádu – což vidíme právě dnes, po 90 letech, již naprosto jasně všichni…

Řád Boží tehdy po válce začal být totiž nahrazován takzvanými „demokratickými republikami“ založenými na zdánlivě dobré a prospěšné volební vůlí většiny.

Jenže Pius XI. založením tohoto svátku chtěl upozornit přesně na to, co nastalo o několik let později, kdy se v důsledku „demokracie“ v Německu k moci zcela demokraticky z vůle většiny dostal Hitler a poté například neméně demokraticky u nás Gottwald – i s jejich zločinnými vražednými režimy. Čili, že sebelidumilnější teorie vždy selhávají, opustíme-li Boží řád a začneme-li budovat společnost bez zakotvení v Něm.

Tento dnešní výsostně katolický svátek je tak stále platným plamenným protestem proti laicismu a liberalismu, jenž zbožňuje stát a takzvanou „vůli většiny“ – a přitom přehlíží autoritu Boží, která tiše, leč nevyvratitelně, stojí nad jakoukoli mocí světskou!

Jak Pius XI. při vyhlášení tohoto svátku řekl, především státníkům a politikům má tento svátek připomínat, „aby celý státní život byl zařízen podle Božích přikázání a křesťanských zásad, a to jak v zákonodárství, tak v soudnictví a tak i ve výchově mládeže“ (Okružní list Quas Primas).

A dále papež upozornil, že všem politikům bez rozdílu je tento svátek každoročně připomínkou i jejich vlastního soudu na věčnosti.

Zde budou totiž nemilosrdně souzeny všechny nespravedlnosti, krutosti a zločiny, vzniklé jejich přičiněním, když při vládě nad občanstvem svých zemí nedbali Božích zákonů: „Při posledním soudu Kristus přísně pomstí toto bezpráví“, varuje papež Pius XI.

Slova pro dnešní dobu, pro dnešní vládce – ale i pro nás, dnešní jejich poddané zde na zemi…

Varujme se proto vést či řídit kohokoli bez neustálého vědomí Božího řádu, bez , bez stálého zpytování, zda vždy jednáme jen podle Boží vůle.

Jedno totiž, zda to činíme jako vládci zemí či radní nebo zastupitelé měst – a nebo „jen“ jako vedoucí, mistři, šéfové – a nebo, a to je nejpodstatnější, jako rodiče našich nám Bohem svěřených dětí!

Skládat účty za všechny, kteří nám byli během našich pozemských životů jakkoli svěřeni, totiž jednou budeme zcela jistě.

Máme-li nějaký jednoduchý návod, jak tedy vlastně obstát a odejít jak z pozemského života, tak i z posledního soudu s palmou vítězství – a tím do života věčného – pak to jsou prostá skromná slova každodenní mých babiček pro jakoukoli činnost:

Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání!

 

Orace dnešního svátku:

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi chtěl všecko obnoviti v milovaném svém  Synu, Králi veškerenstva, uděl milostivě, aby všecky rodiny národů, rozdvojené ranou hříchu, poddaly se jeho něžné vládě.

Evangelium dnešního svátku:
† Pokračování sv. Evangelia podle Jana
(18, 33-37)
Za onoho času řekl Pilát k Ježíšovi: Ty jsi židovský?
Ježíš odpověděl: Sám od sebe to pravíš, či jiní pověděli ti o mně? Pilát odpověděl: Zdali jsem já Žid? Národ tvůj a velekněží vydali mi tebe. Co jsi učinil?
Ježíš odpověděl: Království mé není z tohoto světa. Kdyby z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by, abych nebyl vydán Židům; ale království mé není odtud.
I řekl mu Pilát: Tedy králem jsi ty?
Ježíš odpověděl: Ano, já jsem král.
Já jsem se k tomu narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší hlas můj.

Postcommunio:

Dosáhnuvše pokrmu nesmrtelnosti, prosíme, Pane, abychom my, kteří se honosíme, že sloužíme pod praporem Krista Krále, mohli s ním věčně vládnouti na nebeském stolci.

 

Požehnanou neděli Krista Krále všem †

V kategorii Bohoslužby, Glosy, Historie, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 25.10.2015 / článek si přečetlo 2 439 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky