2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“

Svatý Athanasius v chrámu Nejsvětější Trojice na Křemešníku

Svatý Athanasius v chrámu Nejsvětější Trojice na Křemešníku

Tato úhelná věta křesťanství popisuje v plnosti smysl celého vtělení, ukřižování i zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Boha živého. Pronesl ji svatý Athanasios Veliký (295-373) při obraně víry a pravého chápání božství Ježíše Krista. (Tuto Athanasiovu větu nám, hůře chápajícím, pak dovysvětluje sv. Irenej Lyonský: „Syn Boží se stal Synem člověka, aby lidské syny učinil syny Božími„.)   

A celou podstatu Nejsvětější Trojice Boží sv. Athanasios poté ukazuje na osobě Ducha Svatého: „Jestliže my se skrze přítomnost Ducha stáváme účastni Boží přirozenosti, pak všichni, v kterých je, jsou zbožšťováni. A jestliže Duch zbožšťuje, tak není pochyb, že Jeho přirozenost je přirozeností Boha.“

Takto jednoduše, jasně a srozumitelně lze vyjádřit – lidským rozumem nepostižitelné – tajemství Boží Trojice. Kdyby nám svatý Athanasios zanechal jen tato slova, zanechal nám celou křesťanskou theologii ve vší plnosti!

Ikona sv. Athanasia
Nechme ale promluvit znovu tohoto světce a theologa:
„Pán nám víru předal, apoštolové nám ji hlásali a otcové nám ji uchovali. Vždyť na ní je založena . A jestliže někdo od ní odpadne, ten už z žádného důvodu nebude moci být, ani se nazývat křesťanem! Křesťanem je ten, kdo je duchovním příbytkem Krista, vystavěným z dobrých skutků a pravého učení a pravých dogmat.
Trojice, kterou my, ktřesťané,  uznáváme v Otci i Synu i Duchu svatém, je svatá a dokonalá a není k ní přimíseno nic cizího ani vnějšího. Nepozůstává ze stvořitele a stvořené věci, ale celá má moc tvořit a uskutečňovat. Má také podobnou a nerozdílnou přirozenost a jediná je její činnost. Neboť Otec činí vše prostřednictvím Slova v Duchu svatém a tím způsobem je zachována jednota svaté Trojice. Proto církev hlásá jediného Boha, který je „nade vším a skrze všechno a ve všem.“  „Nade vším“ je jako Otec, jako začátek a pramen; „skrze všechno“, to znamená skrze Slovo; a konečně „ve všem“, to znamená v Duchu svatém.“
A právě na dnešní den, 2. května, připadá svátek tohoto velikého světce. Svatý biskup a theolog Athanasios (sv. Atanáš) zesnul 2. května roku 373.

Modlitba ke svatému Athanasiovi

(dle pravoslavného orthodoxního znění):

Bohoslužba tradičního římského ritu ke sv. Athanasiovi 1. května 2019 na Křemešníku u Pelhřimova.

tradičního římského ritu ke sv. Athanasiovi 1. května 2019 na Křemešníku u Pelhřimova.

Všechvalný a přeslavný patriarcho Athanasie Veliký, pro pravou víru jsi byl v mnoha těžkých situacích a mnohé jsi pozvedl. Pětkrát jsi byl ve vyhnanství a na útěku, mnohokrát tě pomluvili a pošpinili, mnohokrát tě chtěli pro orthodoxní víru tví nepřátelé zahubit a toliko samotný Bůh tě zázračně zachránil před smrtí. A toto vše jsi vytrpěl od nečistých heretiků – ariánů, s nimiž jsi bojoval a v hloubce argumentů je utopil. Svou trpělivostí jsi zvítězil a jejich špatné nauky od Církve odehnal, pravé pravoslavné učení štípil a rozmnožil setbu víry Kristovy. Ty jsi skutečný chrabrý voják Kristův, neboť jako voják do konce svých dní bojovals za pravou víru s heretiky. Jsi skutečný sloup pravé víry, neboť tvá se nikdy nezachvěla před heretickým pronásledováním, ale naopak se utvrdila a posílila a to nikoliv toliko u tebe a tvé pastvy, ale ve veškeré církvi Kristově. K tobě se modlíme, svatý spravedlivý, abys vyprosil u Krista Boha našeho, abychom měli víru neochvějnou a nevzdálili se od její pravé cesty, nýbrž do konce svých dní na ní dleli bez strachu z klamu, hrozeb i pronásledování a směřovali do Království nebeského, kde ty i všichni svatí ve slávě Boha Otce i Syna i Svatého Ducha přebýváte. Amen.

Související články na X-P.cz:  K masopustní neděli 2022: Naše srdce je vždy jen u našich pokladů!

 

Leo P. Švančara, psáno o svátku sv. Athanasia, A.D. 2019

Pouť Klubu sv. Athanasia na s tradiční mší svatou v římském ritu k svátku tohoto světce 1. května 2019.

(pořádal Klub sv. Athanasia • fotografie redakce X-P.cz)

V kategorii Církev, Články, Historie, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 2.5.2019 / článek si přečetlo 1 058 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky