Uprostřed nás stojí Ten, jehož stále neznáme!

kriz_cihost

Křížek na oltáři v Číhošti se zázračně rozkýval právě o neděli Gaudete roku 1949…

Já jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Prorok Isaiáš.
I fariseové se tedy Jana (Křtitele) otázali:
Proč tedy křtíš, nejsi-li Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
Jan odpověděl:
Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Jest to ten, jenž po mně přijde, jenž přede mnou jest, jemuž já nejsem hoden rozvázati jeho řemének u obuvi.

Tato slova dnešního evangelia III. adventní neděle mají pro nás, kteří jsme se narodili a žijeme zde, na Vysočině, zvláštní a svým způsobem regionálně tajemnější význam.

Přesně při těchto slovech se totiž poprvé zázračně sám od sebe pohnul kříž na oltáři v Číhošťském kostele. Právě když tato slova farář Josef Toufar při mši svaté o III. adventní neděli v prosinci roku 1949 z kazatelny pronesl, stala se nevysvětlitelná událost, která, nahlíženo historickou optikou, spustila neuvěřitelnou vlnu zběsilého komunistického teroru vůči velkému počtu katolíků, kněží a řeholníků.

Pokračování…

Z kategorie Historie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Prosinec 13, 2015

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Kristus král

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Dnes slavíme v původním katolickém kalendariu (platném do „reformy“ Pavla VI. v roce 1969) svátek Krista Krále. Ten byl stanoven na vždy na poslední neděli v říjnu…

Zavedením tohoto svátku reagoval papež Pius XI. v roce 1925 na hrozivé zhroucení křesťanských monarchií po první světové válce. Papež tehdy chtěl tímto novým velkým svátkem upozornit na skutečnost, že světská vláda není možná bez Boha a Jeho řádu – což vidíme právě dnes, po 90 letech, již naprosto jasně všichni…

Řád Boží tehdy po válce začal být totiž nahrazován takzvanými „demokratickými republikami“ založenými na zdánlivě dobré a prospěšné volební vůlí většiny. Pokračování…

Z kategorie Bohoslužby, Glosy, Historie, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Říjen 25, 2015

Blahoslavený císaři Karle, oroduj za svoji zemi

 

Císař a car...

Císař a car…

Dnes, 21. října, slavíme svátek posledního českého panovníka, blahoslaveného Karla I. Habsburského (17.srpna 1887 – 1. dubna 1922).

O jeho životě, krátké vládě i smrti ve vyhnanství existuje řada dobrých zdrojů, které nebudu nyní dublovat. Rád bych se však dnes, v souvislosti se svátkem tohoto blahoslaveného císaře, soustředil na něco jiného…

Když se podíváme na Evropu posledních sta let, vidíme na první pohled zřetězení hrůz, které celé evropské dějiny nepamatují:  Desítky milionů mrtvých lidí jen v důsledku atheistického komunismu, další desítky milionů mrtvých dílem pohanského fašismu. Pokračování…

Z kategorie Historie, Monarchie, Politika

Zaslal/a leo on Říjen 21, 2015

Výročí smrti jednoho z největších obránců křesťanství, velitele obrany Konstantinopole, kapitána Giustinianiho

Právě v těchto dnech je tomu 562 let, kdy padl jeden z největších a nejobětavějších vojevůdců křesťanské historie; jedna z nejzářivějších postav obrany křesťanství proti agresivnímu islámu, janovský kapitán a velitel obrany Konstantinopole na jaře roku 1453, Giovanni Giustiniani Longo…

Námořní kapitán Giustiniani vida, že panovníci Západu nehodlají – či mnozí jednoduše ani nemohou – postavit křižácké vojsko na pomoc muslimy ohrožené Konstantinopoli, sám na své náklady postavil armádu 700 mužů a se svými galérami připlul do Konstantinopole. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Historie

Zaslal/a leo on Červen 6, 2015

Jan Hus – kontroversní téma pro všechny…

Postava Jana Husa je přesným produktem své doby, přelomu 14. a 15. století. A nejdříve, než začneme cokoli o Husovi psát či točit, musíme si uvědomit onu dobu – mnozí z nás by zcela jistě tehdy dopadli hůře než Hus:

Více než padesátiletá vláda dvou papežů, kteří se vzájemně dávali do klatby (od roku 1378 do roku 1415), církev v rozkladu, do toho spory o dědictví Karla IV. mezi jeho syny – protežovaným opilcem Václavem a schopným Zikmundem, do toho Viklefovy bludné these o remanenci a ke všemu všelijaká chiliastická a poblouzněná hnutí v každém městě… Pokračování…

Z kategorie Glosy, Historie

Zaslal/a leo on Květen 30, 2015

Svobodní zednáři – paranoické bludy či psychopatické výmysly labilních bláznů? Nikoli: Zednářství je dobře popsané mnoha papeži!

V případě svobodného zednářství a jeho vlivu na mnoho důležitých dějinných událostí nejde, jak se obecně soudí, o nějaké chiméry či dokonce snad o výplody paranoických chorých mozků. Což se rádo u neznalého českého čtenářstva uvádí a je to také součástí zednářské taktiky jejich vlastního utajení. 


Praktiky – a zejména skutečné okultní a satanistické nebezpečné pozadí – svobodného zednářstva přitom dostatečně popisují desítky dokumentů mnoha papežů katolické Církve v posledních 250 letech.

Cituji zde výhradně jenom z oficiálních dokumentů katolické Církve, fundovaně sepsaných mnoha papeži a jejich aparáty, kteří o svobodném zednářství vždy věděli daleko více, než běžný smrtelník.
(Proto také k varování všech, kdo nejsou hluší, pravidelně již 250 let Vatikán tyto oficiální dokumenty vydává a není mojí chybou, že o těchto dokumentech laická česká veřejnost nemá tušení) Pokračování…

Z kategorie Historie, Politika, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Duben 12, 2015

Ikona Matky Boží z Liddy (svátek 9. července)

Ikona Matky Boží z Liddy

je jednou z velmi podivuhodných ikon Panny Marie. Podle prastaré legendy vznikla bez zásahu lidské ruky. Když apoštolové Petr a Jan krátce po Nanebevstoupení Páně kázali v okolí Jerusalema, založili křesťanskou komunitu i v městě Lydda (dnešní israelský kraj HaMerkaz) a místní chrám zasvětili Matce Boží.

Pokračování…

Z kategorie Články, Historie, Orthodoxie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Červenec 9, 2014

Tradiční Requiem ke stému výročí sarajevského atentátu v Třebíči na Jejkově

Requiem za následnický pár českého a rakouského trůnu,  Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť Žofii, bude slouženo ve výroční den sarajevského atentátu, v sobotu 28. června, v chrámu Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově.
Toto requiem, v den 100. výročí vraždy následnického páru,  bude slouženo dle původního tradičního tisíciletého katolického ritu (podle misálu sv. Jana XXIII., tzv. „Trident“).
Krev následníka a jeho choti byla první krví prolitou ve Světové válce proti Božímu řádu, která začala sarajevskými výstřely a dosud stále neskončila.
Requiem bude slouženo v sobotu 28. června 2014 od 17 hodin v klášterním kostele (viz mapa)

Viz také Stránky farnosti Jejkov

Z kategorie Bohoslužby, Články, Historie, Monarchie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červen 6, 2014

Proroctví sv. Malachiáše – aneb je Benedikt XVI. předposlední papež?

Církev disponuje tzv. Proroctvím o posledním papeži. Toto proroctví je připisované sv. Malachiášovi (žil v letech 1095-1148 a byl biskupem a mnichem diecese v irském Armaghu).
Tento biskup na základě vidění, které obdržel v Římě, sestavil dohromady 112 krátkých zápisů, z nichž každý se vztahuje k jednomu budoucímu papeži po tehdejším Inocenci II.
Zajímavé je, že do dnešní doby se naplnilo celkem 111 jeho zápisů – Benedikt XVI. by tedy, dle tohoto seznamu sv. Malachiáše, měl být předposledním papežem na římském Petrově stolci!

Pokračování…

Z kategorie Historie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Únor 11, 2013

Bulla aurea Siciliæ: 800 let!

Jedinečnost Zlaté buly sicilské bývá často spatřována ve skutečnosti, že českému panovníkovi byla královská hodnost přiznána poprvé dědičně. Ve skutečnosti tomu tak není. Už privilegium z roku 1158 pro knížete Vladislava II. obsahuje pasáž o dědicích královské hodnosti.
Od udělení Zlaté buly uplynulo 26. září 2012 přesně 800 let.
Pokračování…

Z kategorie Historie, Monarchie

Zaslal/a leo on Září 26, 2012

Korunovační řád Karla IV.

Karlova reforma českého korunovačního řádu

JUDr. Stanislav Macháček

Římský císař a český král Karel IV. patřil svými intelektuálními i vzdělanostními předpoklady pro výkon vladařského poslání mezi výjimečné osobnosti panovnické profese pozdního středověku. Již jeho dětství bylo politicky rušné. Jeho matka – poslední Přemyslovna – mu vštípila pocit sounáležitosti s přemyslovskou tradicí země. Ctil a cítil české království a Prahu jako svou vlast, jíž v budoucnu odevzdá plody svého vladařského umu i osobních kvalit. Byl jedním z vzácných a výjimečných vládců schopných dát svým myšlenkám a záměrům literární podobu. V tomto ohledu byl: Řád korunování českého krále a řád požehnání královny (Ordo ad coronandum regem Bohemorum, Ordo ad benedicendum reginam), jeho prvotinou. Toto dílo vznikalo v době, kdy se Karel vrátil do Čech, kdy se stal markrabětem moravským a kdy žil ve velice chaotických vztazích, které nazýváme lucemburským dvouvládím. Jan Lucemburský, jeho otec, mu odňal výkonné moci, takže byl markrabětem bez možnosti přímé správy země. Tento stav byl důsledkem dezinformovanosti Jana, úmyslně působené intrikami české šlechty.   Pokračování…

Z kategorie Historie, Liturgie, Monarchie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 3, 2012

Znamení kříže (aneb proč se orthodoxní a latinští křesťané křižují rozdílně?)

kriz1V této poznámce o kříži, křižování a moci gesta kříže jsou použity úryvky z pojednání o pravoslavném znamení Kříže otištěného ve „Věstníku české pravoslavné eparchie, roč. II. čís. 2“ a materiál z práce Otto Herbera otištěné v Pravoslavném theologickém sborníku č. XVI (1992) 

Samotné překřížení dvou čar vytvářející podobu kříže nemá žádnou spásonosnou moc. Tuto Božskou sílu má znak kříže skrze víru v Kříž Kristův. Jedině, když se nám znamení kříže stává svatou ikonou Kříže Spasitelova, přicházejí k nám skrze ně vzácné svaté energie Boží, síla a moc, před kterou prchají démoni, která je smrtí všemu ďábelskému a životem všemu Božímu.

Pokračování…

Z kategorie Historie, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Duben 3, 2012

Štítky: , ,

Via Dolorosa

Je 22. února Léta Páně 1950: Popeleční středa. 
kriz_cihostV malé vesnici Čihošti na Vysočině u Ledče nad Sázavou se toho dne hned od svítání scházejí hloučky lidí do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nehovoří, jen mlčky jeden po druhém nabírají z kropenky svěcenou vodu a tiše si usedají na svá místa v kostelních lavicích. Jen tu a tam vrznou chrámové dveře a jejich skřípot na okamžik proráží mlčení potemnělého chrámu.

Je začátek dlouhého velikonočního půstu.

Ale nejen to. Mlčení a nezvyklé chrámové ticho má i jinou příčinu: Vesnice totiž v posledních měsících zažila události, nad kterými doteď zůstává rozum stát všem obyvatelům Čihoště. Pokračování…

Z kategorie Články, Historie

Zaslal/a leo on Únor 22, 2012